توضیحات

اخذ گواهی کوشر برای محصول خرما در شرکت تاپ خوارمیانه صورت گرفت.

برای اخذ گواهی های بهداشتی خرما ، اخذ گواهی های ایزو خرما ، اخذ ایزو در کرمان و مشاوره ایزو در کرمان با ما تماس بگیرید.