وبمینار حضور در نمایشگاه های تخصصی در شرایط همه گیری بیماری کووید19

دراین دوره باتدریس سرکار خنم مهرعلی بیگی از اخرین وضعیت نمایشگاه های مواد غذایی داخلی وخارجی مطلع میشوید