در جشنواره هفتمین سال تاسیس شرکت هادیان توسعه فردا ، فرصتی استثنایی در زمینه ثبت برند تجاری شما فراهم کرده ایم. در این طرح اظهارنامه برند درخواستی شما به صورت رایگان و بدون هیچ گونه پیش پرداختی ارسال می شود و هزینه آن در صورت تایید برند و در ادامه مراحل دریافت می شود ، پس می توانید به راحتی و بدون هیچ گونه نگرانی در مورد سوخت شدن هزینه پرداختی تان ، کلمات درخواستی خود را برای ثبت به ما ارائه کنید.

بزرگترین چالشی که مشتریان شرکت های ثبت برند دارند زمانی می باشد که برند درخواستی تایید نمی شود و معمولا برگشت هزینه ای اتفاق نمی افتد ، ما در این جشنواره این دغدغه مشتریان عزیز را رفع کرده ایم.